Het bestuur van de stichting
Van der Koppel – Van den Heuvel
heet u van harte welkom op deze site

 


Dit logo stelt de esculaap voor van Dokter Van der Koppel
en de ganzenveer van Mevrouw Van den Heuvel


Gegevens Stichting van der Koppel – van den Heuvel

Adres secretariaat:                             Bommelsestraat 70 4061 RG Ophemert
Email adres secretariaat:                    m.belhooijer@gmail.com
Rabobank West Betuwe rekening:     IBAN: NL53 RABO 0366 7217 63
Kamer van Koophandel Utrecht:        41 060 465
RSIN (fiscaal nummer):                       8090.91.896

Stichting van der Koppel-van den Heuvel is een ANBI (Algemeen Nut Beoordeelde Instelling) goedgekeurd door de belastingdienst. Schenkingen aan de stichting kunnen als giften op de jaarlijkse belastingaangifte opgegeven worden.

Doelstelling

Het doel van de stichting is met de revenuen van haar kapitaal, verkregen uit de nalatenschap van het echtpaar Van der Koppel – Van den Heuvel, de behartiging van de recreatie van bejaarden in de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder, wonende in de dorpsgemeenschappen Heesselt, Varik, Ophemert en Zennewijnen (hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd die gedeelten die zijn of worden aangewezen voor stadsuitbreiding van de gemeente Tiel), alsmede van bejaarden die, wonende alvorens, na het bereiken van de 65-jarige leeftijd, worden opgenomen of verhuizen naar een bejaardentehuis of verpleeginrichting in de regio.

Oprichting / geschiedenis

De stichting is per notariële akte op 16 augustus 1994 een feit.

In begin juni 1995 overhandigden Notaris Hoogenboom en de executeur testamentair H. van Kuilenburg de stichtingsakte aan het enig dan bekende bestuurslid A.W.H.M. Jansen zijnde de burgemeester waar het dorp Ophemert onder valt.

Het stichtingskapitaal zijnde ƒ 1.000.000,- ( 453.780 euro) komt beschikbaar.

Dhr. Jansen benadert dhr. Rudi van Ooijen (Ophemert) en André van de Geijn (Varik) met het verzoek bestuurslid te worden.

Op 12 september 1995 komt het bestuur voor het eerst bij elkaar.

Voorzitter dhr. Ton Jansen
Penningmeester dhr. Rudi van Ooijen
Secretaris dhr. André van de Geijn

Op 18 augustus 1998 overlijdt Rudi van Ooijen. Vanaf dit moment neemt André van de Geijn de dubbelfunctie van penningmeester/secretaris aan. Op 23 september 1998 treedt mw. Coba Mol – Van Ommeren in het bestuur (vicevoorzitter).

Op 1 december 2005 stopt dhr. Jansen als burgemeester van Neerijnen en derhalve ook als voorzitter. De opvolgende interim burgemeester is niet als bestuurslid toegetreden. Op 12 oktober 2006 is mw. L.A.G.M.de Zeeuw-Lases (burgemeester van Neerijnen) voorzitter. Na haar plotselinge overlijden op 26 september 2010 wordt de voorzittersrol opgenomen op 13 september 2011 door dhr. A.J. van Hedel (burgemeester van Neerijnen). Hij vertrekt op 31 december 2013 waarna van 1-1-2014 tot 31-12-2015 mevr. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen interim burgemeester is maar geen officiële voorzitter wordt van de stichting. Wel steunt ze de activiteiten van de stichting. Van 1-1- 2016 tot 31-12-2018 is dhr. H.H. de Vries (burgemeester Neerijnen) voorzitter.
Vanaf 1-1-2019 is dhr. H. Keereweer interim burgemeester van West Betuwe; hij geeft te kennen niet officieel voorzitter te worden maar wel de stichting te steunen. Vanaf 5-12-2019 is dhr. S. Stoop burgemeester van de gemeente West Betuwe en voorzitter van de Stichting.

Op 5-3-2020 is dhr. Ton Jansen tijdelijk bestuurslid om de bestuurswijzigingen te ondersteunen. Per 5-3-2020 is dhr. Frank van de Geijn bestuurslid en penningmeester. Per 1-11-2020 treedt mevr. Marga Bel – Hooijer tot het bestuur toe als secretaris. Op 10-10-2020 wordt beperkt door Covid-19 maatregelen gepast afscheid genomen van André van de Geijn als penningmeester en secretaris (uitschrijving KvK per 14-11-2020)

Bestuur

Het bestuur moet bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen. In het bestuur hebben zitting,

 • De burgemeester van de gemeente waar het dorp Ophemert toe behoort.
 • Eén bestuurslid uit het dorp Ophemert, of direct betrokken zijnde bij het dorp.
 • Eén bestuurslid uit het dorp Varik, of direct betrokken zijnde bij het dorp.
 • Bij vijf bestuursleden komen er twee uit ieder dorp of daar nauw bij betrokken.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

dhr. S. Stoop                               voorzitter                 Burgemeester van West Betuwe
mw. J.J. Mol- van Ommeren       vicevoorzitter          Est
mw. M. Bel – Hooijer                   secretaris                   Ophemert
dhr. F.G. van de Geijn                 penningmeester     Varik

Comité

Tijdens de eerste koppelmiddag op 17 april 1996 is de aanwezigen gevraagd wie er hand en spandiensten wilden verrichten voor de stichting. Op 5 juni 1996 is het koppelcomité gevormd ter ondersteuning van de verschillende activiteiten van de stichting. Er gaven zich een 15-tal personen op. Het bestuur vergadert tweemaal per jaar met het comité.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt jaarlijks, zo gewenst, een beperkte vaste onkosten vergoeding. De vergoeding is voor de vergaderkosten en onkosten van telefoon, computer en vervoer. Het comité ontvangt geen vergoeding en doen hun werk als vrijwilliger. Zij worden beloond met een eenvoudig gebaar. Bij de post ‘Baten en Lasten’ is de bestuur onkostenvergoeding opgenomen onder de noemer ‘Bestuurskosten’.

Beleidsplan

De statuten van de stichting beschrijven dat de revenuen van het kapitaal van de Stichting uitgegeven moeten worden voor recreatie van de 65 jarigen van onze dorpen.

In 1995 is de doelgroep gevraagd tijdens de eerste ‘Koppelmiddag’ op welke wijze de doelstelling, beschreven in de statuten, te verwezenlijken zijn. Uit de voorstellen heeft het bestuur in overleg met het comité besloten de onderstaande items uit te voeren.

 • Een bloemetje op ieders verjaardag (per 1-4-2020 beëindigd vanwege Covid-19 en budgettaire redenen)
 • Een bijdrage per deelnemer aan de bejaardenreis van Ophemert en Varik
 • Een bijdrage aan de bejaarden sociëteiten van Ophemert en Varik
 • Een attentie bij jubilea (50- en 60-jarige huwelijk) mits gemeld bij bestuur of comité 
 • Eenmaal per jaar een feest – ontmoetingsmiddag
 • Een kerstpakket per adres (één per echtpaar of alleenstaande)
 • Sinds 2004 in november / december een concert in de kerk van Ophemert.

Het bestuur streeft er naar het kapitaal te corrigeren voor inflatie. Hier blijft het vermogen voldoende om een groeiende doelgroep te laten genieten van voorgaande activiteiten.